• ดานัง บานาน่าฮิล เมืองเก่าฮอยอัน
 • ล่องเรือกระด้ง เที่ยว ฮานอย ซาปา
 • ชมวิวพาโนรามา นาขั้นบันได
 • นั่งรถไฟ กระเช้าลอยฟ้า พิชิตยอดเขาฟานซี
รหัส 048-3404
วันที่เดินทาง
เม.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
29,997 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
เชียงใหม่ – ดานัง-ฮอยอัน- ล่องเรือกระด้ง

06.00 น. : พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

08.05 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 906

10.00 น. : เดินทางถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของเวียดนาม ที่มีมนต์เสน่ห์เมืองโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี นำท่านล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมเมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) ย่านเมืองเก่าที่มีสัญลักษณ์เป็นตึกสีเหลืองสดใส สไตล์ชิโนโปรตุกีสผสมโคโลเนียลที่มีให้เห็นตลอดทาง มีความสวยงามสมกับเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO ชมสะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณเลขที่ 101 หรือชมวัดเฟือกเกี๋ยน อิสระให้ท่านเดินชมเมืองเก็บภาพประทับใจ ได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับเมืองดานัง ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน (Marble Sculpture Village) ที่เกือบทุกครอบครัวในหมู่บ้านนี้ทำอาชีพแกะสลักหินอ่อน โดยนำมาจากภูเขาลูกเล็กๆ ในละแวกนั้น เพื่อผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว อาทิรูปปั้นเทพเจ้า แจกัน โต๊ะ เก้าอี้ หรือแม้กระทั่งเครื่องประดับชิ้นเล็ก ให้เราได้เลือกชมและซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2
บานาน่าฮิล์ลเต็มวัน – สะพานมังกร

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่สถานีกระเช้าบานาฮิล์ล นำท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร สัมผัสหมู่บ้านฝรั่งเศส (French Village) ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามท่ามกลางบรรยากาศแบบฝรั่งเศสแท้ ๆ อลังการกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย ตั้งแต่สะพานโกลเดนบริดจ์ Golden Bridge หรือ สะพานบนมือยักษ์ลอยฟ้า เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองดานัง ดีไซน์ของสะพานนั้นออกแบบมาได้เหมือนในนิทานบ้านยักษ์เลยทีเดียว ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร และมีทางเดินยาว 150 เมตร อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจและกิจกรรมสุดพิเศษต่าง ๆ ที่สวนสนุกแฟนตาซี ปาร์ค (Fantasy Park), อัลไพน์ โคสเตอร์ (Alpine Coaster) และวัดทูมสโตน (Tombstone Temple) เป็นต้น

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Bana Hill Buffet  

บ่ายเดินทางสู่เมืองดานัง นำท่านชมสะพานมังกร (Dragon Bridge) สะพานแห่งนี้สร้างเชื่อมต่อระหว่างเมืองดานังและสนามบิน ข้ามผ่านแม่น้ำฮาน (Han River) แม่น้ำสายหลักสำคัญของดานัง โดยสะพานมังกรนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของดานัง คาร์ฟดาร์ก้อน หรือ Ca Chep Hoa Rong ซึ่งมีรูปร่างตัวเป็นปลา หัวเป็นมังกร ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานของชาวเวียดนามมาตั้งแต่โบราณ มักจะเห็นภาพเขียนคาร์ฟดาร์ก้อนอยู่หลายแห่งในงานศิลปะของเวียดนาม โดยเราจะเห็นคาร์ฟดาร์กอนพ่นน้ำได้ที่บริเวณทางเดินเลียบแม่น้ำฮาน ใกล้กับสะพานมังกร

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารซีฟุต

วันที่ 3
ดานัง ฮานอย ซาปา

05.30 น. : นำท่านสู่สนามบินดานัง อาหารเช้าแบบกล่อง

07.40 น. : เดินทางสู่เมืองฮานอย โดยเที่ยวบิน QH

09.00 น. : ถึงสนามบินกรุงฮานอย นำท่านเดินทางสู่จังหวัดลาวไกหรือ หล่าวกาย (Lao Cai) เมืองอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติดกับมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนี้ที่มีภูเขาสูงสลับพื้นราบ ทำให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮอตอย่าง ยอดเขาฟานซีปัน (Fansipan) และนาขั้นบันได ในหลายๆ พื้นที่ โดยที่เมืองขึ้นชื่อซึ่งนักท่องเที่ยวรู้จักดีก็คือ เมืองซาปา (Sapa)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมืองซาปา เป็นเมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม มีจุดเด่นคือมีการทำนาขั้นบันไดมากมีภูมิทัศน์สวยงาม เดิมซาปาเป็นเมืองตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มาทำงานในเวียดนาม จึงมีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนและการวางผังเมืองแบบอาณานิคมฝรั่งเศส นำท่านชมสีสันของของตลาดซาปาซึ่ง ชมสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตโดยชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ซาปาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กําไล เครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเก๋ ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองซาปา

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัท

วันที่ 4
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน พิชิตหลังคาอินโดจีน(ฟานซิปัน) – Moana Sapa

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่สถานีกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน นำท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน นั่งกระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟและกระเช้าขึ้นเรียบร้อยแล้ว) ซึ่งเป็นเสมือน “หลังคาอินโดจีน” โดยมีสถานีที่หุบเขาเมืองหัว (Muong Hoa) ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร เป็นระบบรถกระเช้าสามสาย ซึ่งยาวที่สุดในเวียดนาม สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร นำท่าน ชมจุดชมวิวสูงสุดของหลังคาอินโดจีน (รวมรถไฟ muong hoaและกระเช้า แต่ไม่รวมรถไฟบนยอดเขา)

หมายเหตุ : กรณีกระเช้าฟานซีปันปิดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบ  ล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะทำการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีที่ไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านสู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูก จากนั้นนำท่านชม MOANA SAPA เป็นสถานที่เช็คอินที่ห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงเมืองซาปา นำท่านเก็บภาพประทับใจจุดไฮไลค์เช่น รูปปั้นของ MOANA หรือโมอาน่าเป็นตัวละครเอกในภาพยนตร์แอนเมชั่นชื่อดังระดับโลก “การเดินทางของโมอาน่า” ของ Disney ,ประตูจำลองอันซีนสะท้อนเงาของบาหลี, มือยักษ์จำลองเหมือนมือพระพุทธรูป,ทะเลสาบอินฟินิตี้ ที่มีฉากสุดโรแมนติดด้วยน้ำสีฟ้าใสและเปียโนวางอยู่กลางภูเขา อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ หรือท่านสามารถนั่งจิปกาแฟชมวิวท่ามกลางบรรยากาศเย็นๆของเมืองซาปา

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-สนามบินฮานอย-เชียงใหม่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ

ชมวัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมี  ความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน พิเศษ ชิมเมนูยอดฮิตของเวียดนาม Bun thang ก๋วยเตี๋ยวสูตรดั้งเดิมของอาหารเวียดนาม เป็นการผสมผสานระหว่างเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่ม ไก่ฉีก ไข่ต้ม เนื้อหมูสไลด์ และไข่ตุ๋นกุ้ง กับเป็นการผสมผสานระหว่างรสชาติที่เข้มข้นที่ออกมาทำให้รู้สึกถึงความอร่อย  จากนั้นนำท่านสู่สนามบินฮานอย

15.20 น. : เหินฟ้ากลับสู่เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 871

16.55 น. : เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

เงื่อนไข
 1. .  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเที่ยวบินชั้นประหยัด พร้อมบินภายในอีก 1 เที่ยวรวมทั้งหมด 3เที่ยวบิน (เชียงใหม่-ดานัง// ดานัง-ฮานอย//-ฮานอย-เชียงใหม่ )
 2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศเวียดนาม
 3. ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
 9. ค่าทิปพนักงานขับรถ—ทิปไกด์ท้องถิ่น- ทิปหัวหน้าทัวร์
 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 5. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 usd / ใบ
 6. ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง

หมายเหตุ

 1. การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย

15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
 3. ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญ-หาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
 5. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ 22/02/2566 หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตรา ค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 6. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 7. สำหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ